_Serwis

Regulamin serwisu obowiązujący od 25.12.2014 r.

Sklep internetowy jest prowadzony przez Interaktywny Powiat Tarnowski Zbigniew Armatys ( IAPT ) z siedzibą w 33-151 Nowa Jastrząbka 128, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez I Urząd Skarbowy w Tarnowie – NIP: 873-137-55-17, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nadanej przez Prezydenta Miasta Tarnowa nr 20536/2000 oraz – Regon 851817742 Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym serwis@iapt.pl

1. IAPT. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy.

2. Klienci mają możliwość robienia zakupów przez sklep internetowy dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z IAPT. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez napisanie oświadczenie na dowolny adres e-mial dostępny na sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których IAPT jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta I skorzystania z zakupów należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a IAPT, której przedmiotem są usługi świadczone przez IAPT na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w IAPT, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne sprzedawane są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane w sklepie są podawane w cenach brutto (zawierają podatek VAT) oraz netto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub razem z dostarczanym towarem.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na na stronie internetowej. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym podczas składania zamówienia.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a IAPT. dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w serwisie może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności: o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach IAPT zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. o Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym IAPT, zamówienie jest przekazywane do realizacji. IAPT zgadza się na wysyłkę za granicę. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie po przesłaniu przez klienta adresu do wysyłki za granicę i tylko po wpłacie na konto.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Odbiór osobisty możliwy jest w Nowej Jastrząbce ( Dokładny adres INTERAKTYWNY POWIAT TARNOWSKI 33-151 NOWA JASTRZĄBKA 128 ), przed odebraniem towaru klient zobowiązany jest do kontaktu w celu uzgodnienia terminu odbioru.Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Na sprzedawane produkty udzielana jest gwarancja 24 miesiące z wyjątkiem gdzie w opisie produktu podany jest inny czas gwarancji. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt IAPT. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w zakładce regulaminu sklepu oraz poniżej. W przypadku reklamacji towaru formularz reklamacyjny (ZAŁĄCZNIK nr 3) można dołączyć do odsyłanego towaru i nadać na adres podany w formularzu.

14. IAPT odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pomocą Formularza dostępnego na ZAŁĄCZNIK NR 3. formularz reklamacyjny można dołączyć do odsyłanego towaru i nadać przesyłkę na adres podany na pobranym formularzu.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

17. IAPT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni IAPT nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi IAPT.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w IAPT i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres serwis@iapt.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez IAPT dokonanych przez Klienta. Klient odsyła zużyty sprzęt na własny koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe IAPT. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w IAPT wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w IAPT Adres e-mail będzie przetwarzany przez IAPT w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o IAPT.

22. IAPT może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach zakupów na sklepie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez IAPT , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu do sklepu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z IAPT.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 do regulaminu: Polityka Ochrony Prywatności

1.Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w jest: INTERAKTYWNY POWIAT TARNOWSKI Zbigniew Armatys .

3 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością IAPT, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach IAPT (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4 Klienci mogą przeglądać sklep bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w na sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

6 Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep. i za zgodą Klientów.

7. W przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8. IAPT realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, IAPT zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez IAPT osobowych innemu niż IAPT administratorowi danych.

9. IAPT zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. IAPT zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. IAPT odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec IAPT. lub też gdy IAPT uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w IAPT naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. IAPT wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Załącznik nr 2 do regulaminu

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, możesz wypełnić Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie
  sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych
  potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
  nie mamy kontroli;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pobierz “FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB WYMIANY TOWARU NA INNY z naszej Oferty“.

Załącznik nr 3 do regulaminu

W przypadku odesłania towaru na reklamację formularz prosimy dołaczyć do odsyłanego towaru i nadać na adres podany w formularzu.

Pobierz “FORMULARZ REKLAMACYJNY